Kartografie (Eko)systémů

RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition

Projekt

Black Edition

Projekt se zaměřuje na zlepšení kapacit kulturních a uměleckých iniciativ v regionech, které se aktivně zapojují do řešení celospolečenských otázek, především v oblasti environmentální a sociální.

 

Cílem je identifikovat klíčové aktéry v jednotlivých oblastech České republiky, kteří využívají inovativní postupy a významně zlepšují podmínky pro život místních komunit. Informace, získané v průběhu výzkumu, budou součástí mapy „Black Edition“ s tištěnou a online verzí, která poslouží jako praktický nástroj a podklad pro všechny, kdo se zabývají problematikou občanských kulturních komunit. Mapa bude kromě databáze jednotlivých subjektů obsahovat také přílohu s rozhovory s vybranými aktéry a doprovodné texty zpracované mezioborovým týmem (sociální antropolog, ekolog, kulturní environmentalista, umělec, kurátor). Obsah a výběr aktérů je zaměřen na kulturní subjekty, jež se dlouhodobě věnují především ekologii, problematice sociálního vyloučení, mezigeneračnímu dialogu, obnově kulturních tradic, práci s pamětí místa a podobně. Během projektu dojde k identifikaci problémů, s nimiž se tito aktéři potýkají, a zároveň k vizuálně znázorněné reprezentaci možných propojení jednotlivých organizací a jednotlivců v kulturně sociálním a ekologickém kontextu. Součástí mapy bude text o menších norských kulturních a uměleckých iniciativách připravený ve spolupráci s norským partnerem. Mapa bude distribuována kulturním organizacím a představena na setkání, jehož se zúčastní především zástupci nezávislých kulturních center a komunit z rurálních a periferních oblastí mimo hlavní kulturní centra, odborné publikum i široká veřejnost. Setkání se zúčastní též vybraní zástupci partnera z Norska, kteří zde představí podobné norské iniciativy a navštíví několik vybraných regionálních iniciativ v České republice.

Mapa „Black Edition“ přinese vizualizaci sociálně a environmentálně postižených oblastí České republiky a shromáždí informace o kulturních a uměleckých místech, kulturních organizacích, individuálních a dalších iniciativách, které v těchto oblastech dlouhodobě působí a které aktivně ovlivňují místní (sociální) ekosystém. V příloze mapy budou uvedeny příklady konkrétních uměleckých a kulturních projektů zaměřených například na problematiku životního prostředí a využití současných výrazových prostředků, např. zásahy do krajiny, akustická ekologie nebo různé formy uměleckého aktivismu. Komplexní rozhovory s klíčovými místními aktivisty pomohou identifikovat hlavní problémy, s nimiž se potýkají, a představí cesty ke zlepšení iniciativ a dosahu jejich aktivit. Vícevrstvá „Black Edition“ poskytne nástroj organizátorům vizuálním znázorněním různých aktivních a potenciálních spojení se širšími strukturami. Zároveň představí konkrétní místní historii. Proces jako celek umožní klíčovým hráčům získat kritický odstup, identifikovat jejich pozice v širším schématu, najít místní a vzdálenou podporu a umožnit lepší plánování budoucích aktivit.

Mapování a distribuce mapy proběhne rovnoměrně ve všech krajích ČR mimo Hlavního města Prahy. V každém kraji bude identifikováno minimálně 5 klíčových kulturních občanských iniciativ, organizací či jednotlivců.

Kód programové struktury: KU/REG/CB1
Číslo projektu.: KU-CB1-009
Název výzvy: Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

Účel projektu: Účelem projektu je vybudovat kapacitu regionálních uměleckých a kulturních iniciativ, které se aktivně zapojují do řešení aktuálních otázek, především sociálních a environmentálních, prostřednictvím identifikace klíčových aktérů a vytvořením mapy „Black Edition“.

Období realizace
01/2021 – 07/2022

Konečný příjemce dotace:
Nadace Agosto Foundation

Realizace
tým rurartmapy
o. s. yo-yo
tým mapy Perpedian
nadace Agosto Foundation

Obsahoví garanti
Lenka Dolanová
Michal Kindernay

Projektové vedení a administrace
Dana Recmanová

Webdesign a editor
Lloyd Dunn

Grafické zpracování
Onkubator Studio

Externí výzkumníci pro realizaci terénních fází
• Dagmar Šubrtová: Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj
• Jakub Frank: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
• Jakub Frank, Magdaléna Petrákova: Zlínský kraj
• Petr Kovář: Kraj Vysočina
• Ondřej Navrátil: Jihomoravský kraj
• Jan Freiberg: Jihočeský kraj, Středočeský kraj
• Kristýna Pozlerová: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj

Partners
Harpefoss Hotell Kunstarena

První zveřejnění výsledků: na semináři v červnu 2022.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.

Fondy EHP a Norska

Kontakt

Projektové vedení a administrace
Dana Recmanová
info@agosto-foundation.org
Tel: +420 731 150 179

Obsahový garant
Michal Kindernay
michal.kindernay@agosto-foundation.org

Obsahový garant
Lenka Dolanová
lenka.dol@gmail.com

Webmaster and web editor
Lloyd Dunn
lloyd.dunn@agosto-foundation.org