Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo

Stanovy JSD

STANOVY JSD - Jedinečného Svatopěstitelského Družstva

1) JSD je družstvo dle Zákona

NÁZEV, SÍDLO A ČINNOST

2) Družstvo se nazývá:

„JEDINEČNÉ SVATOPĚSTITELSKÉ DRUŽSTVO“, dále jen JSD.

Hlavní sídlo JSD je v Praze. Působnost JSD není územně ani planetárně omezena.

Obvod působnosti JSD lze změnit jen se souhlasem SSD JSD a rozhoduje o tom Předsednictvo JSD na základě žádosti Mladýho Svatýho, nebo všeobecného družstevního koncilu.

3) Hlavním úkolem JSD je pěstovat a podporovat Pana Miláčka – Mladýho Svatýho, jakož i šířit a rozvíjet svatost všeobecně. Zvyšovat religiózní a kulturní úroveň členů i ostatního lidu. Svou činností přispívá k rozvoji aktivní a iniciativní účasti řádných i mimořádných členů na řízení družstva a k veřejné kulturní, výchovné a osvětové činnosti kolaborantů, konfidentů, funkcionářů a řádných i mimořádných členů JSD. JSD svým vlivem působí i na ostatní bytosti v kruhu své působnosti.

Ve své činnosti JSD vychází z myšlenek, nápadů, přání a potřeb Pana Miláčka – Mladýho Svatýho, které jsou vedoucí silou při budování družstva. Svatokupectví a další služby provozované v prostorách JSD jsou organisovány podle zásad k tomu stanovených Vnitřním řádem JSD a v souladu s posláním JSD.

Proto JSD pečuje zejména o ochranu Mladýho Svatýho před světem a světa před Mladym Svatym, všemožnou podporu všech potřeb Mladýho Svatýho, o rozšiřování jeho svatého umění a svatých myšlenek a podporu a šíření svatosti všeobecně a vůbec.

4) Aby JSD mohlo plnit své úkoly v souladu s ekonomickými požadavky MFF-UK JSD, zejména:

a/ Uzavřelo volně vázané komanditní společenství s pražskou komandaturou Jednotek ŠPRUŽENÍ ŠMELCU, dále jen ŠŠ a pasivně se podílí na budování i plnění jejich skladů a překladišť.

b/ Provozuje síť prodejen PRO ECCLESIA CATOLICA, dále jen PEC.

c/ Spolupracuje s GENERÁLNÍM ŠTÁBEM DUCHA, dále jen GŠD.

d/ Zajišťuje provoz prodejen, zastaváren a pomocných výrobních dílen nadplanetární korporace fy KOSMINA s.n.m.

e/ Buduje a spravuje první polovinu UPSYCHU 316.

f/ Slaví svátky a pořádá akce k rozvíjení svatého života.

JSD koná veškerou činnost podle Stanov JSD, platných předpisů Vnitřního řádu (Ordinaria) JSD a směrnic SSD UK JSD.

5) JSD se řídí zásadami svatého hospodářství. Účelnou organizací činnosti, plným využitím všech prostředků a zdrojů. Hospodárností usiluje o dosažení nejlepších výsledků při soustavném zvyšování produktivity práce a snižováním nákladů. Při tom se opírá o uvědomělé svaté úsilí kolaborantů, konfidentů, funkcionářů a řádných i mimořádných členů JSD.

6) JSD není členem Unie družstev v Praze a neřídí se tudíž ustanoveními jejích stanov a rozhodnutím jejích orgánů.

ČLENSTVÍ

7) Přijímání nových členů se řídí platnými předpisy a ustanoveními Vnitřního řádu JSD.

Členství v družstvu je:

I. veřejné

a/ neřádné – kolaboranti a konfidenti

b/ řádné

c/ mimořádné

II. tajné

8) Členem JSD se může stát každý zletilý člověk. Nezletilé lidi a nehumanoidní bytosti přijímá JSD za členy jen výjimečně, jsou-li v družstvu v učebním poměru, nebo pro mimořádný přínos.

Členství v družstvu je nepřenosné.

Neřádné členství na postu kolaboranta vzniká automaticky, na vlastní žádost, nebo za zásluhy z rozhodnutí UK JSD.

Neřádné členství na postu konfidenta vzniká přirozeně, po řádné a svobodné deklaraci víry JSD, dle kanonického broňoslavného kréda JSD.

Řádné členství vzniká na vlastní písemnou žádost z rozhodnutí Předsednictva JSD na základě kladného vyřízení patřičné žádosti příslušnými orgány JSD.

Mimořádné členství vzniká z rozhodnutí Pana Miláčka – Mladýho Svatýho, Příčiny a Důvodu JSD.

9) TO-UK JSD vede seznam všech členů celého družstva.

10) Každý člen JSD má zejména právo:

a/ Čerpat výhody a požitky z příslušné úrovně členství vyplývající.

b/ Účastnit se obřadů a oslav JSD.

c/ Předkládat návrhy kterémukoliv příslušnému orgánu JSD

d/ Iniciativně se podílet na činnosti JSD

11) Každý člen JSD je zejména povinen:

a/ Vždy plně, ochotně a bezmezně v souladu s rozhodnutím patřičných orgánů JSD plnit příkazy a přání Pana Miláčka – Mladýho Svatýho.

b/ Vždy neohroženě a s plným nasazením hlásat slávu Pana Miláčka - Mladýho Svatýho a všem ochotně kázat o jeho podivuhodných myšlenkách, slovech a skutcích, jakož i propagovat JSD.

c/ Zachovávat družstevní kázeň, tj. zejména zachovávat Stanovy JSD, plnit usnesení patřičných orgánů JSD a nakupovat v družstevních prodejnách v jejichž okolí bydlí.

d/ Odhalovat nedostatky v práci družstva a usilovat o jejich napravení, nedostatky v práci družstva oznamovat patřičným orgánům JSD.

e/ aktivně se účastnit činnosti JSD, pomáhat v práci jeho orgánům a spolupracovat na zlepšení a upevnění činnosti JSD.

f/ Přísně střežit a chránit družstevní majetek a dbát na řádné hospodaření v provozovnách JSD.

ZÁNIK ČLENSTVÍ

12) Členství v JSD je většinou časově neomezeno a nezaniká ani úmrtím člena.

13) U časově neomezeného členství v JSD může toto zaniknout pouze úspěšně dokončeným procesem exkomunikace.

14) Časově omezené členství je pouze podmínečné členství a to po dobu trvání podmínky. Po naplnění podmínky je takové členství buď na vlastní žádost zrušeno, nebo převedeno na trvalé členství.

15) Se zánikem členství v JSD zanikají i všechny výhody, požitky a povinnosti ze členství vyplývající.

16) U členů s neznámým bydlištěm se doručuje rozhodnutí o zrušení členství vyhláškou vyvěšenou nejméně 42 dnů na nástěnce v příslušné spádové OK JSD. Tato vyhláška má účinky doručení.

17) Členství může být ze závažných důvodů, v souladu s předpisy vnitřního řádu JSD, dočasně pozastaveno. Tím je pozastaveno i čerpání všech družstevních požitků a výhod, neruší se tím však povinnosti ze členství vyplývající.

ORGÁNY DRUŽSTVA

18) JSD spravuje své záležitosti za účasti členů prostřednictvím orgánů JSD, jejichž seznam, struktura a působnost jsou znázorněny v tabulce č. 1, jež je přílohou těchto Stanov.

Dosazování a jmenování členů všech orgánů JSD probíhá na základě platných předpisů Vnitřního řádu JSD.

Členové všech orgánů JSD vykonávají své funkce až do řádného odvolání dle platných předpisů Vnitřního řádu JSD.

19) Veškeré pravomoci a povinnosti v jednání a rozhodování orgánů JSD a jejich funkcionářů stanoví platné předpisy Vnitřního řádu JSD.

PŘÍČINA A DŮVOD – MLADEJ SVATEJ

20) Pan Pavel Antonín Maxmilián (PAM) Jiří Miláček (JiMi), Mladej Svatej, Největší Umělec a Největší Láska (NUNL) je Příčinou a Důvodem JSD. Jako takový je nejvyšším zastupitelným představitelem JSD, avšak není a nemůže být členem JSD.

21) Mladej Svatej je Nejvyšší Odvolací a Dovolací Orgán JSD, dále NODO- JSD.

22) Mladej Svatej přímo vede a řídí Miláčkovu Pobočku Ústřední Kanceláře JSD, dále MPUK-JSD.

23) Pravomoc Mladýho Svatýho není v rámci JSD nikterak omezena, platnost jeho rozhodnutí však podléhá přímému schválení Předsednictva JSD.

PŘEDSEDNICTVO

24) Předsednictvo JSD je nejvyšší správní orgán JSD a jako takové přímo komunikuje s Mladym Svatym, Schvaluje a předává k vyřízení jeho přikázání a přání.

25) Předsednictvo JSD je jediným nadřízeným orgánem Ústřední Kanceláře JSD, dále UK JSD.

26) Předsednictvo JSD tvoří:

Předseda JSD
Nejvyšší Kontrolní Komisař JSD (NKK)
lichý Náměstek JSD
Nejvyšší Konfident JSD

ÚSTŘEDNÍ KANCELÁŘ

27) UK JSD je nejvyšší výkonný orgán JSD a jako taková řídí administrativní provoz JSD.

28) Pod přímou správu UK JSD spadají:

Majetkově Finanční Fond UK JSD, dále MFF-UK JSD

všechny odbory, výbory a komise zřízené UK JSD

všechny Oblastní Kanceláře JSD, dále OK JSD

SEKCE SPRÁVNÍHO DOHLEDU

29) Sekce Správního Dohledu, dále jen SSD JSD, je rovnocenným orgánem UK JSD a slouží k dohledu nad činností výkonných orgánů JSD.

30) SSD JSD je přímo podřízena pouze NKK JSD.

OBLASTNÍ KANCELÁŘE

31) Zřizovatelem OK JSD je UK JSD.

32) OK JSD slouží k administrativní komunikaci mezi členy JSD nebo laickou veřejností a výkonnými i správními orgány JSD a naopak.

HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA

33) Členové JSD mohou vytvářet, vlastnit a hromadit soukromý movitý i nemovitý majetek, který není majetkem JSD a do vlastnictví JSD přechází pouze darováním.

34) Vlastní movitý i nemovitý majetek JSD se tvoří ze zisku hospodářské činnosti JSD, z darů, úplatků, vyvlastnění a jiných prostředků.

35) Za vlastní movitý i nemovitý majetek JSD odpovídá MFF-UK JSD.

36) Bankovně obchodovatelné prostředky spravuje přímo MFF-UK JSD, nebo zvláštní podfondy MFF-UK JSD. Zvláštní podfondy se zřizují a ruší dle směrnic MFF-UK JSD.

Ostatní movitý i nemovitý majetek JSD přiděluje MFF-UK JSD do přímé správy jiným orgánům a institucím JSD, nebo přímo členům JSD. Toto přidělování se řídí platnými předpisy Vnitřního řádu JSD a směrnicemi MFF-UK JSD.

37) MFF-UK JSD vydává vždy k poslednímu dni družstevního roku zprávu o hospodaření JSD a rozdělování majetku JSD formou účetních výkazů.

38) MFF-UK JSD zajišťuje vyplácení povinných odvodů a úliteb Mladýmu Svatýmu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

39) JSD je zřízeno z Boží vůle a proto je člověkem nezrušitelné.

40) JSD svého významu nepozbývá ani bez přímé a živoucí účasti Pana Miláčka – Mladýho Svatýho, NUNLA, na družstevní činnosti.

41) JSD je povinno pokračovat ve své existenci a činnosti i proti momentální vůli Pana Miláčka – Mladýho Svatýho, NUNLA.

42) ČÍM VÍC, TÍM HOUŠŤ !

VYSVĚTLIVKY ZKRATEK K TABULCE č.1

JSDJedinečné Svatopěstitelské Družstvo
NODONejvyšší Odvolací a Dovolací Orgán
MPUKMiláčkova Pobočka Ústřední Kanceláře
UKÚstřední Kancelář
SSDSekce Správního dohledu
OKOblastní Kancelář
MFFMajetkově Finanční Fond
AVAArchiv Veškeré Agendy
TOTiskový Odbor
SPPSekce pro Propagandu
VPUVýbor Pro Utajení
OPEKOdbor Pro Externí Kolaboraci
VSUVýbor Správy UPSYCHU
OPOOdbor Právní Ochrany
ODDOddělení
CPCivilního Práva
OPObchodního Práva
KPKanonického Práva
OPNVOdbor Pro Nauku Víry
KPO ML.SV.Komise Pro Oslavy Mladýho Svatýho
KPBSKomise Pro Buněčný Synkretismus
KPAB --Komise Pro Aktualizaci Bludu
KPPNKomise Pro Pozemská Náboženství
KPMNKomise Pro Mimozemská Náboženství

Tyto stanovy vydal Tiskový Odbor Ústřední Kanceláře Jedinečného Svatopěstitelského Družstva podle vzorových stanov sepsaných a schválených při založení JSD noci 12. ledna 2001

Toto Vydání Stanov JSD odpovídá schválení č. Roz. 29/140-89C

Vydáno v 1. Multiplexu JSD ve svátek Proměnění Páně Miláčka dne 16.června 05/II.cy.27b.r.