Vincenc Zahradník (1790–1836) byl český teolog, filosof a spisovatel. Za své příklony k bolzanismu byl na počátku 20. let 19. století odsunut do Zubrnic, kde nechal postavit klasicistní faru. Centrum Vincence Zahradníka bylo založeno bohemistkou Ilonou Rožkovou (současná majitelka fary) v roce 2013, která zchátralou faru postupně opravuje a pečuje o odkaz Vincence Zahradníka drobnými počiny jako např. vydáním jeho bajek, kuchařky, či přednáškami v Zubrnicích, Žitavě a v Praze. 

Centrum je umístěno ve stodole u místní fary, ve vesnické památkové rezervaci s ani ne třístovkou obyvatel. Na neformální bázi zde připravují výukové programy, vytváří publikační a muzejní činnost (expozice Vincence Zahradníka) a další programy pro veřejnost: divadla, čtení, koncerty, setkávání. Centrum spolupracuje např. s Česko-německým fórem mládeže, nebo skanzenem AmbrossGut Schönbrunn (zde zrealizovalo výstavu k událostem roku 1968). Pro badatele i náhodné nocležníky je na faře možnost pobytu.

Dlouhodobým cílem centra je rozvoj dobrých mezilidských vztahů a aktivizace občanů, zachování přírody, podpora myšlenek trvale udržitelného způsobu života a jejich uplatnění v rámci obce a regionu, péče o kulturní dědictví a historii obce a regionu, zvýšení povědomí o starých a tradičních řemeslech, rozvoj příhraniční spolupráce s Německem, zvýšení povědomí o historii obce a regionu a rozvoj turistického ruchu.