Under Pressure

Meetfactory – Smíchovské nádraží – Černošice – klub Ferenc Futurista
Sobota 8. února, 14:00 - 19:00

Sekce

Artist Residency

Klasifikace

ArtistResidency

Umělec

Trajna

Kurátor

Michal Kindernay

Exkurze po stopách invazních rostlinných druhů  + dílna – výroba ručního papíru

Hosté: RNDr. Jiří Sádlo, CSc. a PhD. RNDr. Kateřina Štajerová

 

Trajna vás zve na procházku po problematických oblastech Prahy, během níž objevíme příběhy zavlečení nepůvodních rostlinných druhů, kterým se dnes výtečně daří právě v zanedbaných zákoutích městských krajin. Budeme mluvit o důvodech, které vedly někdejší cestovatele k zavedení těchto druhů do svých domovin, a o průběhu jejich šíření napříč Evropou. Velké množství exotických rostlinných druhů, které byly vyzdvihovány i využívány pro své estetické či užitné vlastnosti, jsou dnes považovány za invazní a zachází se s nimi jako s plevelem. Během procházky spojené se sběrem objektů a přírodnin se naučíme pozorovat krajinu nevyužitých, zpustlých městských pozemků, které dnes tvoří životní prostor překypující nepůvodními druhy.

Trajna je nezisková organizace, založená designerským duem Gaji Mežnarić Osole a Andreje Koruzy.

Vzácnými hosty budou RNDr. Jiří Sádlo, CSc. a RNDr. Kateřina Štajerová, kteří procházku obohatí odborností a zkušenostmi v lokálním kontextu.

Po procházce mohou účastníci využít nasbírané objekty a vlisovat je do vláken invazních rostlin pomocí nástrojů a technik výroby ručního papíru. Získáme základní dovednosti ve výrobě ručního papíru a zároveň prodiskutujeme současnou praxi v pohybu zboží, jež umožňuje šíření invazivních druhů. Lidé i příroda se tak ocitají pod tlakem a i pro pouhé přežití musí rozvíjet nové strategie. Dokážeme s nežádoucími rostlinami zacházet v místech, kde se jim daří, jinak, pokud přeformulujeme způsob, jak z nich mohou mít lidé i jiní pozemšťané v budoucnu užitek?

  • Všichni jsou vítáni
  • Počet účastníků: max 15 (prosím registrujte se na michal.kindernay[at]agosto-foundation.org)
  • Dílna bude probíhat v anglickém jazyce
  • Sraz u Meetfactory (Ke Sklárně 3213/15, Praha 5-Smíchov, u vstupu) ve 14:00

Během pražského rezidenčního pobytu v nadaci Agosto Foundation rozvíjí Gaja Mežnarić Osole a Andrej Koruza platformu, na jejímž základě vznikne didaktický a kreativní nástroj, který umožní vyprávět (historické) příběhy invazivních druhů hravě i angažovaně. Výsledkem bude herbář ve formě komiksu s otevřeným koncem (non finito), využitelný zároveň jako nástroj pro práci v terénu.

Více o umělcích Trajna zde.

RNDr. Jiří Sádlo, CSc. je český přírodovědec a biolog, věnující se fytocenologii. Zabývá se také cenogenezí, relikty a neofyty, dynamikou krajiny v holocénu a kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie, postkulturní krajina a nepřírodní biotopy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a v současnosti působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích. Kromě úzce odborných textů je spoluautorem knih Biologie krajiny (spolu s Davidem Storchem; Vesmír, 1999) a Krajina a revoluce (spolu s Petrem Pokorným, Pavlem Hájkem, Dagmar Dreslerovou a Václavem Cílkem; Malá skála, 2007) a eseje Krajina!: Průchod okolím v příkladech, Kodudek, 2019)

RNDr. Kateřina Štajerová vystudovala vegetační ekologii. V roce 2006 absolvovala studijní pobyt na Papui-Nové Guineji. V současné době působí na Katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a v Botanickém ústavu AV ČR. Zabývá se především rostlinnými invazemi, sukcesí vegetace, ekologií společenstev a synantropní vegetací, okrajově také mutualistickými vztahy (např. mykorhizou). Je spoluautorkou několika populárně naučných textů převážně pro středoškolské studenty a ve svých volných chvílích se podílí na ochraně přírody východních Čech.

Organizováno ve spolupráci s klubem Ferenc Futurista.

Rezidenční program se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.