O Univerzálních Psychiatrických Chrámech

Předseda JSD

Ozřejmující text předsedy Jedinečného Svatopěstitelského Družstva o Univerzálních Psychiatrických Chrámech, obecně označovaných zkratkou „upsych“.

 

Upsych316a je polovinou klasického upsychu, proto má podoznačení „a“ a tvoří jej jen 21 oddělení + 5 pododdělení, jež v současnosti obývá 42 řádně registrovaných mašíblů, jeden podmínečný, 8 dětí a šest latentních funerovaných mašíblů, neboť v těchto zařízeních je poskytována věčná péče, jež smrtí nekončí. Nachází se v objektu někdejší renesanční tvrze stojící uprostřed bývalého vojenského prostoru, léta okupovaného vojsky Varšavského paktu. U jeho zrodu stály tři subjekty, o nichž by se chtělo říci, že nemůže být nic, co by je mohlo vzájemně spojit a přimět ke spolupráci na projektu, jenž se nezdá na první pohled nijak zvláště přínosný ani pro jednu ze zainteresovaných stran.

Byly to Generální Štáb Ducha - GŠD, Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo - JSD a Špružení Šmelcu - ŠŠ. Tyto tři organizace jej dodnes společně provozují a po svém z něj každá těží.

Univerzální Psychiatrické Chrámy jsou nevšední zařízení, jež dodnes představují opravdu jedinou existující skutečnou alternativu stávající lékařské psychiatrické péče, a tak tyto soukromé průkopnické ústavy ukazují novou cestu přístupu k problematice bláznovství. Na psychické anomálie se zde totiž nenahlíží jako na poruchy, jež je nutno odstranit, ale naopak jsou vnímány jako talent, který je hodno rozvíjet. Na rozdíl od stávajících „léčebných“ zařízení, zde nejsou „pacienti“, kteří jsou v současnosti zejména pomocí farmaceutických prostředků „uzdravováni“, tak aby svým myšlením a chováním zapadli do šedého průměru masy davu a odpovídali diktaturním představám lidové většiny, jejíž nastupující moc liberální zvůle, již už před více než stoletím pranýřoval Henrik Ibsen, ale jedná se o skutečně Univerzální Psychiatrické Chrámy, kde může nalézt azyl, jenž k chrámům vždy patřil, ten, kdo se cítí pronásledován pro svou jinakost myšlení. A nejen to, na jeho mimořádné uvažování zde nebude pohlíženo jako na problém, ale bude povýšeno na piedestal úcty a bude mu zde věnována skutečná péče. Mašíblovi, jenž je přijat do péče, je přiděleno oddělení, které je zařízeno a vybaveno tak, aby vyhovovalo všem jeho mimořádným potřebám a nárokům a skýtalo dostatek možností i podnětů k rozvoji jeho nevšedního nadání a prostoru k jeho práci, jež je v důsledku přínosem pro celý upsych. Vhodnou kombinací jednotlivých Mašíblů s jejich specifickým zaměřením a vzájemným propojením jejich schopností v rámci struktury konkrétního upsychu dochází k maximálně efektivnímu využití potenciálu jeho obyvatel pro přínos upsychu jako celku, a tento se tak stává naprosto soběstačným, samozásobitelským, ba dokonce samospasitelným. Neboť díky tomu, že upsych dokáže dokonale spojit neslučitelné a svým zaměřením zcela odlišné, ba dokonce vzájemně spolu soupeřící a bojující individua, v jeden kompozitní, vzájemně spolupracující celek, se potenciál jeho jednotlivých osobností spolu nesčítá, ale vzájemně násobí.

Toto krásně vidíme právě i na Upsychu316a, jenž je dosud jediným zařízením tohoto druhu u nás. S jeho nevšedním přístupem z něj však šílí jistí zaměstnanci snad všech zainteresovaných složek státní správy, počínaje ministerstvem kultury, zdravotnictví, školství a sociální péče, přes státní památkový ústav, policii a hasiče České republiky, až po okresní a místní úřady, stavební úřad, hygienickou stanici, ba dokonce i Severočeskou energetiku. Naráží ale i na iracionální odpor a nepochopení ze strany místních obyvatel, repatriovaných sem počátkem devadesátých let z oblasti ukrajinské Volyně a pozdějších kolonizátorů tohoto bývalého vojenského pásma. Všechny tyto zmíněné a další orgány, instituce i jednotlivci z různých důvodů vyvíjejí svůj nátlak na správu Upsychu316a a požadují zrušení a vyklizení celého zařízení, či alespoň dle svých možností a sil blokují a znesnadňují jeho provoz.

21 ODDĚLENÍ UPSYCHU316A + 5 PODODDĚLENÍ

APARTMÁN RUDOLFA ARCHMANNA ZVANÉHO DĚDEK

KIBUC NEJMILOSTNĚJŠÍHO KRISTA SPASITELE – SVATÉ BÁBY

FAUSTHAUS 04

SPROSTOR – REZIDENCE BOŽSKÉHO MARKÝZE DE SADE

+ ŠMÍRÁKOVA OBSERVATOŘ

LÍHEŇ SV.HMYZUSVIHMYZU – BROUČKÁŘ

PODZEMNÍ SPISOVNA SSSS – SAMIZDATISTI

+ PODODDĚLENÍ STÁTNÍHO DOHLEDU – FÍZL

ANTIKRIST, LUCIFER ČILI SEJTN NEBOLI MEFISTO ČI DÉMON GABRIEL ATD.

KOSTLIVCI – MSTITELŮ BOŽÍCH SVATÁ SPOLEČNOST

KLINIKA DOKTORA ŠTROSMAJERA

KOMANDATURA GENERALISIMA ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA

KAPLE MILDY UŘITNÍKA – FEKOTISTÉ

HÝGA

ING. TODOR DONOVSKÝ – ODDĚLENÍ PRO REKVALIFIKACI SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

SVATÁ CHÝŠE BETLÉMSKÁ – BETLÉMAN

PURITÁN – NICOTNÍK

OBYTNÁ MULTIKAPLE MICHAILA GRIGORIE RASPUTINA

MALÝ VATIKÁN

+ AMBASÁDA MARIÁNSKÉHO CÍSAŘSTVÍ

+ APOŠTOLSKÁ NUNCIATURA KARDINÁLA GUZMÁNA

+ VYŠETŘOVNA SVATÉHO OFICIA – PÁTER PETR SJ

DOMÁCÍ SVATÁ BARIKÁDA – BARIKÁDNÍCI

CHATA KATA K. H. FRANKA

KAPLE SV. SCHOLASTIKY

DARWIN