Ludvík Hlaváček

Sorosovo centrum současného umění Praha
Nadace pro současné umění

PhDr. Ludvík Hlaváček (narozen 1940) je významný český historik, teoretik umění a kurátor, dlouholetý ředitel Sorosova centra současného umění v Praze a Nadace pro současné umění. Po ukončení Sorosovy podpory se stal ředitelem Nadace současného umění Praha. V roce 1966 absolvoval dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V 60. a 70. letech studoval fenomenologickou filosofii zprostředkovanou Janem Patočkou, na počátku 80. let byl ovlivněn teoriemi postmoderny a myšlením Zdeňka Bonaventury Bouše. Po podpisu Charty v roce 1977 byl propuštěn z Ústavu pro teorii a dějiny umění (ÚTDU ČSAV) a do r. 1989 pracoval manuálně. V letech 1984–1989 spolu se skupinou historiků umění vydával samizdatový časopis „Někdo něco“, který byl zaměřen na kritiku současného umění.

Po roce 1989 působil jako redaktor časopisu Výtvarné umění a znovu byl přijat do Ústavu teorie a dějin umění. V roce 1992 byl pověřen založením a vedením Sorosova centra pro současné umění. Dnes je nadále ředitelem Nadace pro současné umění a působí jako pedagog na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.


Sorosovo centrum současného umění Praha

"Sorosovo centrum současného umění Praha zahájilo činnost v září 1992 slavnostním uvedením v budově Olšanka v Praze 3, kde v prvních letech působilo jako zvláštní program Středoevropské univerzity (CEU). Centrum bylo založeno v rámci mecenášských aktivit  amerického finančníka a mecenáše maďarského původu George Sorose, který od 70. let užíval svého majetku získaného finanční spekulací k podpoře svobodomyslných aktivit v zemích s totalitní vládou. Pod vlivem skupiny lidí z oblasti výtvarného umění (mezi nimi i Medy Mládkové), rozšířil George Soros svou podporu zaměřenou na rozvoj otevřené společnosti také na svobodnou uměleckou kreativitu. V roce 1985 bylo v Budapešti při Mücsarnok založeno The Soros Foundation Fine Arts Documentation Center a v roce 1992 SCCA Network".

SCCA Network, ICAN a rozpad sítě

"Na samém počátku 90. let vznikla síť dvaceti center pro současné umění umístěných v hlavních městech bývalých komunistických zemí střední a východní Evropy. Na rozdíl od sítě kanceláří Open Society Fund, hlavních údů Sorosovy podpory rozvoji otevřené společnosti, operoval SCCA Network pouze v oblasti výtvarného umění. SCCA Network působil až do roku 1999, kdy jeho členové, na základě ohlášené redukce a následného ukončení podpory ze strany George Sorose, založili ICAN (International Contemporary Art Network), registrovaný v Holandsku jako obecně prospěšná společnost, s nadějí nalézt jiné zdroje financování. Jelikož se tyto naděje nenaplnily, přestal ICAN po roce 2000 prakticky existovat".

"...Od roku 1998 zahájilo centrum vlastní program tvůrčích pobytů, nabízených domácím i zahraničním umělcům a uskutečňovaných v pražském domě v Jelení a v čimelickém zámku, pronajatém k tomu účelu od Karla Schwarzenberga. V Čimelicích zajistilo centrum v letech 1999–2002 dvouměsíční pobyt na 150 zahraničních umělců. Po definitivním ukončení Sorosovy podpory v roce 2002 nebylo možno tento projekt dále financovat..."

"Nadace současného umění/NSU Praha založila Centrum pro současné umění, o. p. s., které převzalo realizaci zbývajících programů SCCA. Financování činnosti CSU Praha se děje formou každoročních žádostí o granty". 

převzato z: Ludvík Hlaváček, text pro projekt Atlas transformace.