Výzva k nominacím na podporu činnosti individuálních umělců, uměleckých a kulturních subjektů v grantovém programu Perpedes 2020.

 

Nadační program Perpedes přispívá k užšímu propojení uměleckých a kulturních aktivit s životem různých sociálních vrstev a komunit v místním a regionálním měřítku. Zaměřuje se na posílení menších individuálních nebo občanských iniciativ vstupujících do mezioborové spolupráce v rámci současného umění a reflektujících společenské či environmentální souvislosti.

Grantový program spravuje Nadace Agosto Foundation, která pro tento účel vyčlenila v roce 2020 částku 700.000 Kč. Granty mohou být poskytnuty právnickým (spolky, sdružení, místní akční skupiny atp.), nebo fyzickým osobám (jednotlivcům). Výše grantového příspěvku na jeden projekt je stanovena maximální částkou 80.000 Kč. Využití grantového příspěvku a časový harmonogram jeho čerpání bude specifikován při osobním setkání dle individuálních potřeb vybraných subjektů. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na návrh grantové komise.

Nominace budou přijímány průběžně do 30. dubna 2020. Granty bude nadace udělovat podle sjednaného časového harmonogramu s vybraným subjektem s možností čerpat příspěvek do konce roku 2020.


Výběrové řízení je dvoukolové:

 1. posouzení zaslaných příspěvků interní komisí nadace
 2. posouzení a výběr finalistů externí komisí, složené z odborníků zabývajících se komunitní a uměleckou tématikou

Kritéria hodnocení:

 • působení nominovaných subjektů v ČR po dobu minimálně 2 let
 • provázanost se současným uměním a využití tvůrčích postupů
 • spolupráce s místní komunitou
 • míra aktivit směřujících k autonomii a podpora místních kompetencí v oblasti společenského života
 • zaměření činnosti k aktuálním celospolečenským tématům, jakými jsou: životní prostředí, solidarita, kulturní dědictví, inkluze – mezioborovost, vzdělávání

Harmonogram grantové výzvy:

 • zveřejnění výzvy k nominacím: 12. 2. 2020
 • uzávěrka příjmu nominací: 30. 4. 2020
 • zasedání komisí: květen a červen 2020
 • zveřejnění výsledků 30. 6. 2020
 • osobní setkání s vybranými kandidáty v místě jejich působení: červenec a srpen 2020

 • vydání rozhodnutí o podpoře: září 2020

Nominovat může kdokoli. Pokud sami splňujete kritéria nebo víte o inspirativní činnosti jiných, která by mohla být vhodná k podpoře a odpovídala uvedeným kritériím, napište nám e-mailem na info@agosto-foundation.org. Do předmětu zprávy prosím uvádějte NOMINACE PERPEDES 2020. Návrh musí obsahovat popis činnosti navrhovaného subjektu a odůvodnění nominace (maximálně 5 normostran A4), kontaktní údaje na nominova-nou/ného a na Vás. Nadace si vyhrazuje právo informovat o výsledku výběru pouze ty, které vybere externí komise.


Podívejte se, koho jsme podpořili v loňském ročníku.


Od roku 2013 připravujeme původní profily, pohledy a reportáže o menších kulturních iniciativách v regionech. Některé z nich jsme podpořili v grantovém programu Perpedes. Více info naleznete na naší Perpedian Mapě.


Nadace Agosto Foundation, založená v roce 2013, je soukromou neziskovou organizací se sídlem v Praze, která byla vytvořena na podporu kulturních a sociálních programů. Součástí aktivit nadace je podpora snahy o uvědomělý a udržitelný rozvoj takových uměleckých forem, které podporují pozitivní společenskou a kulturní změnu. Zvláštní důraz je kladen na inovátorský, experimentální a mezioborový přístup, na hodnoty jako jsou svobodná a rovná výměna informací a zkušeností, otevřená diskuse v mezigeneračním a interkulturním prostoru, a zvláště na projekty, které mají vzdělávací přesahy.

Prostřednictvím grantů podporuje nadace iniciativy a jednotlivce, kteří se přičiňují o osobní a společenský rozvoj, a kteří se v rámci umělecké činnosti vyrovnávají s komplexními výzvami, které jsou se společenskými změnami nedílně spojeny.


Mediální partneři: ArtMap, RurArtMap, Artalk, Artycok.tv.

Nadace Agosto Foundation je soukromá organizace založená v roce 2013. Zaměřuje se na na podporu a rozvoj společenských a kulturních programů a na budování trvalých vztahů napříč obory.

Prostřednictvím svých aktivit nadace reflektuje stávající strukturální podmínky v kultuře a podporuje efektivní a zodpovědný rozvoj různorodých uměleckých forem, médií a jiných tvůrčích aktivit. Zvláštní důraz je kladen na „způsoby improvizace,“ které v umění aplikují experimentální a mezioborové postupy a čerpají ze znalostí různých škol a tradic. Grantové příspěvky směřujeme do podpory iniciativ společensko-kulturního rozvoje, které usilují o hmatatelné, kolektivní a lokální výsledky.

Hlavní okruhy naší podpory jsou:

· komunitní a zespoda iniciované projekty
· budování rámců pro stálou výměnu vědomostí a nápadů
· alternativní formy učení a kultivace veřejné účasti
· podpora mezinárodních vztahů a výměnných programů
· nezávislé hnutí a iniciativy
· sociální a environmentální spravedlnost

Nadace Agosto Foundation aktuálně nabízí tradiční formu grantového programu Perpedes s jednou uzávěrkou ročně. Pro podporu jiných projektů nadace nevyhlašuje obecné výběrové řízení a nemá žádné termíny přihlášek.

Pokud máte projekt, který si zasluhuje pozornost a podporu a který se vyjadřuje k výše zmíněným tématům, neváhejte nás kontaktovat na info@agosto-foundation.org.

Nechte si od nás zasílat pravidelný emailový newsletter a zůstaňte v obraze, co se týče novinek, grantů a dalších aktivit Nadace Agosto Foundation. Pokud chcete získat informace o již udělených grantech a vybraných projektech, věnujte prosím pozornost našim výročním zprávám a dokumentům, které lze najít na těchto stránkách.