Výsledky 4. ročníku grantového 
programu Perpedes 2020

Tisková zpráva
30. června 2020

Ve 4. ročníku grantového programu Perpedes nadace obdržela celkem 54 nominací. Správní rada nadace schválila pro podporu 10 subjektů na základě návrhu externí výběrové komise. Vybrané spolky či iniciativy nadace podpoří celkovou částkou 700.000 Kč, jednotlivě po 70.000 Kč.

 

Komise při svém výběru kladla především důraz na mezioborovou uměleckou spolupráci s výrazným vzdělávacím potenciálem a pozitivním dopadem na místní komunitu.

Výzva k nominacím

Pro nadační podporu byly vybrány tyto subjekty:

Are

Are-are-are-les.jpg

Are je kurátorské uskupení fungující od roku 2013 v Praze, které vzniklo z potřeby větší flexibility a diverzity pole současného umění a spřízněných oblastí. V současnosti ho tvoří Zuzana Blochová, Edith Jeřábková a Nela Klajbanová. Are staví kolektivní přístup nad individuální projekty, rozvíjí mezinárodní týmovou práci a spolupracuje s akademickými, vzdělávacími, kulturními a uměleckými institucemi i s nezávislými iniciativami.

V současné době Are pracuje na několika různorodých projektech uměleckého a kurátorského výzkumu a organizačního úsilí. Jedním z nich je zpřístupňování archivu a interpretace tvorby režisérky, scénáristky a výtvarnice Ester Krumbachové. Dalším pak Institut úzkosti, založený umělkyněmi Barborou Kleinhamplovou a Evou Koťátkovou, který má vytvářet prostor pro výzkum fenoménu úzkosti. Součástí výzkumu je také zakoupený lesní pozemek poblíž obce Hnátnice v Orlických horách, který se stal kulturně - uměleckou laboratoří pro zkoumání problémů spojených s environmentálním žalem, zrychlujícími se procesy degradace zemědělské a lesní krajiny a půdy, postupujícím suchem a vymíráním drobných živočichů a hmyzu. Projekt LES – Společenství pro pěstování, teorii a umění oživuje toto lesní společenství workshopy, přednáškami, performancemi aj.
 Společně s Kunsthale Oslo a Universitou Reading se Are podílí také na projektu EuroNoize umělecké dvojice Pil and Galia Kollectiv. EuroNoize je polemikou s hudební soutěží Eurovision a zkoumá DIY hudební scénu a kapely vizuálních umělců v lokálním a globálním propojení.

Grant Perpedes je určen na projekt archivu Ester Krumbachové.

Farmstudio

Farmstudio-farmstudio2.jpg

Projekt kulturního centra Farmstudio se nachází na území CHKO Kokořínsko v jedinečných prostorách bývalého zemědělského statku z počátku 19. stol. v obci Vysoká. Poskytuje zázemí pro tvůrčí rezidenční pobyty, sympozia, kurzy, dílny, festivaly, plenéry uměleckých škol, soustředění hudebních, divadelních a tanečních skupin a další aktivity z oblasti současného umění a živé kultury (fotografie, malba, prostorová tvorba, performance, site-specific, ergoterapie, alternativní životní styl atd.). Kromě organizování vlastního výstavního programu a akcí nabízí své prostory i jiným kulturním subjektům. 

Základní myšlenkové okruhy Farmstudia jsou současné, nemainstreamové umění, záchrana kulturního dědictví (renovace a rekonstrukce), fyzická práce jako svébytná aktivita, ovocnářství (projekt pěstování a komunitní sušárny ovoce), nezávislost, otevřenost, spolupráce, konfrontace. Spolek spolupracuje se sdruženími Alternativa pro Vysokou a spolkem Sokol Vysoká a vydává vlastní zpravodaj Farmstudio Journal.

Spolek podporuje vytváření vztahu a spoluodpovědnosti obyvatel k místu, kde žijí a přináší do něj nové podněty z nadregionálního a mezinárodního kulturního prostředí. Farmstudio založil a provozuje od roku 2014 Pavel Matela s podporou spolku Farmstudio – středisko umění a kultury, který byl založen počátkem roku 2018. 

Fujaré

Fujaré-fujare.jpg

Tvůrčí, dramaturgicko-produkční jednotka Fujaré působí od roku 2016 v Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí. Pořádá mezinárodní hudební festival lidského hlasu Hlasy, Hudební fujaré – koncertní cyklus setkávání folklóru s jinými žánry, živé letní kino s muzikou, divadelní a hudební workshopy, přednášky a debaty o občanské společnosti, výtvarné instalace, veřejné intervence a performance. Fujaré vzniklo jako občanská iniciativa, nemá vlastní prostor, spolupracuje s prostorem 3.etáž, Městskou knihovnou v Rožnově, Brillovkou a Valašským muzeem v přírodě. Snaží se o prolínání tradice i alternativy, centra a periferie, rozvíjení možností místa, ve kterém žijí. Fujaré jsou Honza Petružela, Pavel Trčka, Jiří Krumpoch a přátelé.

Krajinou Přílivu

Krajinou přilivu-krajinou-prilivu.jpg

Krajinou přílivu je spolkem vycházejícím z nezávislé občanské iniciativy, která se začala formovat roku 2014. Věnuje se pořádání společensko-kulturních akcí pro veřejnost různého druhu. První projekt zpracovával téma postindustriálních prostor, v dalších letech se přidaly akce se zaměřením společenským i uměleckým. Krajinou přílivu pořádala výstavy fotografické, sochařské i vzdělávací (významné osoby či výročí české historie), projekce filmů, besedy s odborníky a veřejností. Od roku 2018 úzce spolupracuje se Sdružením Serpens, které působí v Synagoze na Palmovce.

Pro Krajinou přílivu je důležité téma historické paměti, jejího předávání dalším generacím a aktualizace této paměti v rámci proměňujícího se diskurzu. Cílem je připomínat, reprodukovat, oživovat a kritickému myšlení podrobovat historicky významné i ty pozapomenuté situace, osobnosti a příběhy.

Ambicí spolku je aktuálním způsobem zprostředkovat povědomí o konkrétních tématech, způsobu práce s informacemi a podpora humanistických hodnot.

Multiplace

Multiplace-multiplace_2005_bratislava_a4.jpg

Multiplace je síť lidí a organizací, věnujících se interakci médií a technologií s uměním, kulturou a společností. Hlavním cílem otevřené platformy Multiplace je zejména podpora tvorby mediálního umění a kritická reflexe života a kultury v prostředí nových technologií. V letech 2002–17 Multiplace organizoval mezinárodní nesoutěžní festival umění nových médií a síťové kultury, který se konal ve vícero městech na Slovensku, v Česku a jiných zemích. Sdružení Multiplace od roku 2008 provozuje i otevřený kulturní server pro kulturní a umělecké aktivity na internetu.

Server poskytuje bezplatný webhosting, internetové služby a poradenství a dnes je domovem více než stovky webových stránek umělců, aktivistů, kulturních a sociálních pracovníků a jejich organizací v České republice a na Slovensku, ale také na jiných místech po celém světě. Server navíc podporuje desítky poštovních schránek, databází, seznamů adres a specializovaných softwarových aplikací.

Prázdné domy

Prazdné domy-prazdnedomy1.jpg

Spolek Prázdné domy vytvořil a již několik let spravuje databázi sloužící k dokumentaci primárně historicky zajímavých objektů, které jsou ohrožené nebo prázdné, ale také k dokumentaci objektů zachráněných nebo zaniklých či používaných (dokumentace historicky zajímavých objektů v případě budoucího ohrožení). Svou činností spolek inspiruje a iniciuje aktivitu jednotlivců či komunit k záchraně staveb, ale také motivuje k zájmu o okolí a vytváří možnost rozvoje komunitních, mezioborových či uměleckých aktivit.

Spolek pořádá vycházky po zajímavých domech s kontextuálním výkladem, navrhuje možná řešení bránící chátrání objektů nebo ukazuje příklady postupné či nízkonákladové rekonstrukce, případně dočasného využití stavby a zveřejňuje případy, kdy se daří chátrající objekt zachránit. Ke změně se snaží přispět pomocí fundraisingu pro obnovu památek, brigádami na opravu či úklid objektů nebo formou jejich adopce. K tématice prázdných domů spolek realizoval také konferenci propojující politiky, vlastníky objektů i nadšence.

Přezpolní

Přezpolní-prezpolni2.jpg

Spolek Přezpolní je spojen s kulturní platformou Kulturák Archa, jíž v obci Lubná nedaleko Litomyšle podnítila instalace sochařské architektury Jiřího Příhody. Platforma balancuje na pomezí galerie, vzdělávacího a komunitního centra.

Spolek zde pořádá výstavy současných umělců a studentské plenéry FAVU VUT Brno pro ateliér Environment. V Kurníku provozuje rezidenční program – jeho prostorové uspořádání slouží ze tří čtvrtin slepicím a z jedné čtvrtiny rezidentům či náhodným kolemjdoucím. V létě pořádá festival experimentální a elektroakustické hudby Bučení, který využívá rozložitelné DIY podium (původně vor), backstage je tvořena z karavanu.

Právě vznikajícím místem je 5sil – pět platforem pro soužití lidí a zvířat. Získaná sila od Zemědělského obchodního družstva Lubná by spolek rád postupně přetvořil v místo k umělecké a edukativní činnosti ve spojení s chovem domácích zvířat. Spolek také pořádá umělecké či architektonické workshopy. Svou činností bezprostředně inspirují a rozšiřují kulturní nabídku i pro místní obyvatele.

Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu

Spolek KUŠ-spolek-kus-20.jpg

Spolek KUŠ je dlouhodobě fungující organizace působící v kraji Vysočina, která se zabývá alternativními způsoby mimoškolního vzdělávání mimo jiné prostřednictvím využití technik současného umění, se silným aktivistickým a environmentálním zaměřením.

Jeho činnost je svázána s místem bývalé hájovny Na Kuši nedaleko Jihlavy mezi vesnicí Rohozná a Novým Rychnovem, kde pořádá pravidelné aktivity pro děti a mládež. Během akcí (workshopy, tábory apod.) si účastníci na bázi pedagogiky zážitku osvojují pravidla žití v přírodě formou her, tvořivých uměleckých dílen a divadelních akcí. Pedagogové ze spolku KUŠ představují dětem a mladistvým soudobé konceptuální přístupy – akční malbu, performance, happeningy, místně specifické umění. Zároveň vtahují mladé účastníky do zájmu o bezprostřední okolí a inspirují je k občanskému aktivismu na základě konkrétních kauz – v poslední době například sledují problematiku úložiště jaderného odpadu. Témata vycházejí z místních reálií včetně sociálně-historických pramenů a mytologie (příklady realizovaných aktivit: 2014 Filmák Podzimák, 2015 HRAnaART, 2016 Šajeni, 2017 ArtBrutar, 2018 ARCHA ARTU).

Spolek spolupracuje mj. s Oblastní Charitou Jihlava a dětským domovem Vranov u Brna. Do svého působiště uprostřed lesů si zve hosty z oblasti kultury, vědy, divadla, umění.

Spolek Zvěř

Zvěř - Karnola-zver-karnola1.jpg

Spolek Zvěř se utvořil kolem prostor bývalé textilní továrny Karnola v blízkosti městského centra v Hranicích. Místní komunita lidí z širokého spektra oborů továrnu v roce 2017 zrekonstruovala ke společnému využití. Vznikl zde unikátní prostor, který se stal místem setkávání a kulturního vyžití pro ty, jež mají zájem o kulturu, umění, ekologii a veřejný život. Členové spolku zde pořádají přednášky, diskuse, workshopy, kulturní a vzdělávací akce, komunitní volnočasové akce a činnosti podporující sousedské soužití. Setkávají se zde obyvatelé Hranic a přilehlého okolí. Organizátoři se snaží o tvorbu inspirativního prostředí určeného k seberealizaci, vytváření komunity a aktivizování veřejnosti k participaci na rozvoji města.

Zvěřinec

Zvěřinec Slavnost v houští 8. 6. 2019-zverinec-slavnost-img-2966.jpg

Říkají si Zvěřinec, spolčení rodáků Zlínského kraje. Kreativní spolek filmařů, divadelníků, scénografů, techniků, produkčních a muzikantů působící na Zlínsku má za cíl otevírat region uměleckým projektům zvenčí a podporovat lokální kulturní podhoubí. Od roku 2018 pořádá koncerty, divadelní představení, workshopy, přednášky a zlínskému publiku tak zpřístupňuje současnou kulturní scénu. Zvěřinec se profiluje zejména čtyřmi pravidelnými událostmi: koncertní platformou Zvěřinové nehody, multižánrovým open-air festivalem Slavnost v houští, kutilským symposiem Jizva a PoSvícením – oslavou světla, posvícení a blížícího se zimního slunovratu.

Nadace Agosto Foundation je soukromá organizace založená v roce 2013. Zaměřuje se na na podporu a rozvoj společenských a kulturních programů a na budování trvalých vztahů napříč obory.

Prostřednictvím svých aktivit nadace reflektuje stávající strukturální podmínky v kultuře a podporuje efektivní a zodpovědný rozvoj různorodých uměleckých forem, médií a jiných tvůrčích aktivit. Zvláštní důraz je kladen na „způsoby improvizace,“ které v umění aplikují experimentální a mezioborové postupy a čerpají ze znalostí různých škol a tradic. Grantové příspěvky směřujeme do podpory iniciativ společensko-kulturního rozvoje, které usilují o hmatatelné, kolektivní a lokální výsledky.

Hlavní okruhy naší podpory jsou:

· komunitní a zespoda iniciované projekty
· budování rámců pro stálou výměnu vědomostí a nápadů
· alternativní formy učení a kultivace veřejné účasti
· podpora mezinárodních vztahů a výměnných programů
· nezávislé hnutí a iniciativy
· sociální a environmentální spravedlnost

Nadace Agosto Foundation aktuálně nabízí tradiční formu grantového programu Perpedes s jednou uzávěrkou ročně, obvykle vyhlášenou v polovině roku. Pro podporu jiných projektů nadace nevyhlašuje obecné výběrové řízení a nemá žádné termíny přihlášek.

Pokud máte projekt, který si zasluhuje pozornost a podporu a který se vyjadřuje k výše zmíněným tématům, neváhejte nás kontaktovat na info@agosto-foundation.org. Váš podnět zvážíme v nejbližším možném termínu. Vzhledem k velkému počtu zasílaných projektů však nejsme schopni na každý z nich odpovídat individuálně.

Nechte si od nás zasílat pravidelný emailový newsletter a zůstaňte v obraze, co se týče novinek, grantů a dalších aktivit Nadace Agosto Foundation. Pokud chcete získat informace o již udělených grantech a vybraných projektech, věnujte prosím pozornost našim výročním zprávám a dokumentům, které lze najít na těchto stránkách.