Výzva k nominacím na podporu činnosti individuálních umělců, uměleckých a kulturních subjektů v grantovém programu Perpedes 2019.

 

Nadační program Perpedes přispívá k užšímu propojení uměleckých a kulturních aktivit s životem různých sociálních vrstev a komunit v místním a regionálním měřítku. Zaměřuje se na posílení menších individuálních nebo občanských iniciativ vstupujících do mezioborové spolupráce v rámci současného umění a reflektujících společenské či environmentální souvislosti.

Grantový program spravuje nadace Agosto Foundation, která pro tento účel vyčlenila v roce 2019 částku 700.000 Kč. Granty mohou být poskytnuty právnickým (spolky, sdružení, místní akční skupiny, atp.), nebo fyzickým osobám (jednotlivcům). Výše grantového příspěvku na jeden projekt je stanovena na maximálně 80.000 Kč. Využití grantového příspěvku a časový harmonogram jeho čerpání bude specifikován při osobním setkání podle individuálních potřeb vybraných kandidátů. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na návrh grantové komise.

Nominace budou přijímány průběžně do 30. dubna 2019. Granty bude nadace udělovat podle sjednaného časového harmonogramu s vybraným subjektem s možností čerpat příspěvek do konce roku 2019.


Výběrové řízení je dvoukolové:

 1. posouzení zaslaných příspěvků
 2. osobní pohovor s vybranými kandidáty

Kritéria hodnocení:

 • působení kandidátů v České republice po dobu minimálně 2 let

 • spolupráce s místní komunitou

 • míra aktivit směřujících k autonomii a podpora místních kompetencí v oblasti společenského života

 • provázanost se současným uměním a využití tvůrčích postupů

 • zaměření činnosti k aktuálním celospolečenským tématům, jakými jsou: životní prostředí, solidarita, kulturní dědictví, inkluze 
- mezioborovost, vzdělávání

Harmonogram grantové výzvy:

 • zveřejnění výzvy k nominacím: 28. 2. 2019

 • uzávěrka příjmu nominací: 30. 4. 2019

 • výběr a zasedání komise květen a červen 2019

 • osobní setkání s vybranými kandidáty v místě jejich působení: červenec a srpen 2019

 • vydání rozhodnutí o podpoře: září 2019

Nominovat může kdokoli. Pokud sami realizujete nebo víte o inspirativní činnosti, která by mohla být vhodná k podpoře a odpovídala uvedeným kritériím, napište nám e-mailem na info@agosto-foundation.org se zdůvodněním nominace. Do předmětu zprávy uvádějte NOMINACE PERPEDES 2019. Návrh musí obsahovat popis činnosti navrhovaného subjektu a odůvodnění nominace (maximálně 5 normostran A4), kontaktní údaje na nominova-nou/ného a na Vás. Nadace si vyhrazuje právo odpovídat pouze kandidátům, které doporučí komise.


Podívejte se, koho jsme podpořili v loňském ročníku.


Od roku 2013 připravujeme původní profily, pohledy a reportáže o menších kulturních iniciativách v regionech. Některé z nich jsme podpořili v grantovém programu Perpedes. Podívejte se na naši Perpedian Mapu.


Nadace Agosto Foundation, založená v roce 2013, je soukromou neziskovou organizací se sídlem v Praze, která byla vytvořena na podporu kulturních a sociálních programů. Součástí aktivit nadace je podpora snah o uvědomělý a udržitelný rozvoj takových uměleckých forem, které podporují pozitivní společenskou a kulturní změnu. Zvláštní důraz je kladen na inovátorský, experimentální a mezioborový přístup, obranu hodnot jako svobodná a rovná výměna informací a zkušeností, otevřená diskuze v mezigeneračním a interkulturním prostoru a zvláště na projekty, které mají vzdělávací přesahy.

Prostřednictvím grantů podporuje nadace zejména iniciativy, které se přičiňují o osobní a společenský rozvoj, a které se v rámci umělecké činnosti vyrovnávají s komplexními výzvami, které jsou se společenskými změnami nedílně spojeny.

Mediální partneři: ArtMap, RurArtMap, Artalk, Artycok.tv

Daruj

 

Nadace Agosto Foundation je soukromá organizace založená v roce 2013. Zaměřuje se na na podporu a rozvoj společenských a kulturních programů a na budování trvalých vztahů napříč obory.

Prostřednictvím svých aktivit nadace reflektuje stávající strukturální podmínky v kultuře a podporuje efektivní a zodpovědný rozvoj různorodých uměleckých forem, médií a jiných tvůrčích aktivit. Zvláštní důraz je kladen na „způsoby improvizace,“ které v umění aplikují experimentální a mezioborové postupy a čerpají ze znalostí různých škol a tradic. Grantové příspěvky směřujeme do podpory iniciativ společensko-kulturního rozvoje, které usilují o hmatatelné, kolektivní a lokální výsledky.

Hlavní okruhy naší podpory jsou:

· komunitní a zespoda iniciované projekty
· budování rámců pro stálou výměnu vědomostí a nápadů
· alternativní formy učení a kultivace veřejné účasti
· podpora mezinárodních vztahů a výměnných programů
· nezávislé hnutí a iniciativy
· sociální a environmentální spravedlnost

Nadace Agosto Foundation aktuálně nabízí tradiční formu grantového programu Perpedes s jednou uzávěrkou ročně, obvykle vyhlášenou v polovině roku. Pro podporu jiných projektů nadace nevyhlašuje obecné výběrové řízení a nemá žádné termíny přihlášek.

Pokud máte projekt, který si zasluhuje pozornost a podporu a který se vyjadřuje k výše zmíněným tématům, neváhejte nás kontaktovat na info@agosto-foundation.org. Váš podnět zvážíme v nejbližším možném termínu. Vzhledem k velkému počtu zasílaných projektů však nejsme schopni na každý z nich odpovídat individuálně.

Nechte si od nás zasílat pravidelný emailový newsletter a zůstaňte v obraze, co se týče novinek, grantů a dalších aktivit Nadace Agosto Foundation. Pokud chcete získat informace o již udělených grantech a vybraných projektech, věnujte prosím pozornost našim výročním zprávám a dokumentům, které lze najít na těchto stránkách.