Other media with this tag

Click on an image thumbnail to browse these items as a slideshow.
kaisu_koivisto-kaisu_koivisto.jpg
Mobile Territories
Installation 1995
Project:
Photo: Radek Kodera
-kaisuportret.jpg
Kaisu Koivisto
Project:
Photo: archive
koikvisto_mobile_territories-koikvisto_mobile_territories1.jpg
Mobile Territories
installation 1995
Project:
Photo: author´s archive
koikvisto_mobile_territories-koikvisto_mobile_territories2.jpg
Mobile Territories
installation 1995
Project:
Photo: author´s archive
koikvisto_mobile_territories3-koikvisto_mobile_territories3.jpg
Mobile Territories
installation 1995
Project:
Photo: author´s archive